มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นฝีกอบรม สมัครฝึกอบรม รายชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร โควต้า อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
(MFU1)-- (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : วันที่ 9 - 15 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 113 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(MFU2)-- (รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : วันที่ 23 - 29 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 132 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(MFU3)-- (รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 127 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(MFU4)-- (รุ่นที่ 4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 141 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(MFU5)-- (รุ่นที่ 5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 140 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นฝีกอบรม สมัครฝึกอบรม รายชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร โควต้า อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
(CMU1)-- (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 15 - 21 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 116 100 100 รายชื่อที่อนุมัติ
(CMU2)-- (รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 144 100 100 รายชื่อที่อนุมัติ
(CMU3)-- (รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 134 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(CMU4)-- (รุ่นที่ 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 131 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(CMU5)-- (รุ่นที่ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 140 100 100 รายชื่อที่อนุมัติ
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นฝีกอบรม สมัครฝึกอบรม รายชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร โควต้า อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
(KKU1)-- (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันที่ 11 - 17 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 107 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(KKU2)-- (รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันที่ 18 - 24 มกราคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 107 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(KKU3)-- (รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 116 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
(KKU4)-- (รุ่นที่ 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 141 100 100 รายชื่อที่อนุมัติ
(KKU5)-- (รุ่นที่ 5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 137 100 100 รายชื่อที่อนุมัติ
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นฝีกอบรม สมัครฝึกอบรม รายชื่อผู้สมัคร จำนวนผู้สมัคร โควต้า อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
(BUU1)-- (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 125 102 102 รายชื่อที่อนุมัติ
(BUU2)-- (รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 122 100 98 รายชื่อที่อนุมัติ
(BUU3)-- (รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 189 100 97 รายชื่อที่อนุมัติ
(BUU4)-- (รุ่นที่ 4) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 4 - 10 เมษายน 2563 ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร 200 100 102 รายชื่อที่อนุมัติ