ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ สปชต.

  1. ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีกับระบบลงทะเบียนโครงการ สปชต.
  2. เมื่อผู้สมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรุ่นฝึกอบรมที่ต้องการโดยคลิกที่ “สมัครฝึกอบรม”
  3. และอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร (ประกอบด้วย หนังสือขออนุมัติ, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเลือก ม.บูรพา )
  4. เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถลงซ้ำในรุ่นอื่นๆ หรือขอเปลี่ยนรุ่นการฝึกอบรมได้
หมายเหตุ
กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลเปิดบัญชี และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ อาจเกิดจากผู้สมัครเคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด และคู่มือการสมัครออนไลน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตารางกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- MFU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- CMU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- KKU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา -- BUU