Mea Fah Luang University

Category
Duration Time
1 สัปดาห์
Lessons
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 1 (ยินดีที่ได้รู้จัก ทักทายเพื่อนใหม่)
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้)
ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่1 (การสร้างความผ่อนคลายและบริหารจิตใจ) ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะฯ (การสร้างเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวติ) ณ พระบรมมหาราชวังฯ
ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 2 (สร้างความสัมพันธ์/เครือข่าย ชมหอนาฬิกาและซื้อสินค้าพื้นเมืองตลาดสินค้าไนท์บาร์ซ่าร์)
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งที่ 3 (การละลายพฤติกรรม กิจกรรมเพื่อทำความรู้จักและสร้างความผูกพัน)
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่
กิจกรรมและการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสำหรับการทำงานในบริบทประชาคมอาเซียน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (กิจกรรม Walk for health) ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมทัศนียภาพ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 (การสร้างความผ่อนคลายและบริหารจิตใจ ณ ถนนคนเดินเชียงราย)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 (ศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชนวัดร่องขุ่น)
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะฯ (ศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่จากพืชไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ณ สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด)
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะฯ (เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนชาวนา อำเภอแม่สาย)
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะฯ (เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ดอยตุง)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 (ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อำเภอแม่สาย - จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 (ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจ บนเกาะดอนซาว ประเทศลาวและล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4 (การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 5 (ทางเลือกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ 4 กิจกรรม)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 6 (การให้ความรู้เกี่ยวกับ Office Syndrome และเรียนรู้การดูแลสุขภาพ)
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 4 (สรุปการเรียนรู้ของการเข้าโครงการและการไปศึกษาดูงาน)
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งที่ 5 (กิจกรรม ม่วนอก ม่วนใจ๋ สปชต. งานเลี้ยงและการแสดง)