Khon Kaen University

Category
Duration Time
1 สัปดาห์
Lessons
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ศึกษาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสายน้ำเจ้าพระยา
กิจกรรม วิเคราะห์ทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์
กิจกรรม การทำงานเป็นทีมและการทำงานในภาวะบีบคั้น
กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อเตรียมรับภารกิจ
การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่และพัฒนากลยุทธ์แบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสำหรับการทำงานในบริบทประชาคมอาเซียน
ศึกษาดูงาน "ใครคือผู้อยู่รอดจากโลกล้านปีไดโนเสาร์" จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรม การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตข้าราชการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงานวิถีวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมกว่า 5000 ปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมข้าราชการประสานใจสัมพันธ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ประชาคมอาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทร์
ศึกษาดูงานการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ณ ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมโยคะเพื่อเสริมสร้างพลังกาย
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นวดวิถีไทย เสริมแรงกายและแรงใจ, ประคบสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย เพื่อพลังสุขภาพ
สุขภาพดีวิถีไทยด้วยกายภาพบำบัด, มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ผูกพันวิถีสุขภาพ