นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโอกาสจาก สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ สปชต.

สำหรับในปี พ.ศ.2560 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วในการต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน และปีนี้สำนักงาน ก.พ. และ มช. ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งด้านวิชาการและด้านสันทนาการ เพื่อให้ทุกท่านได้เสริมทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในองค์กรหลากหลายของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศเพื่อนบ้าน 

ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  รวมถึงกิจกรรมสันทนาการบันเทิงต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้พัก และผ่อนคลายจากความเครียด ส่งเสริมขวัญ กำลังใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น