มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Job
 • Specialized
  Knowledge, Research
 • Experience
  10+ year
 • Email
  aidekrub@hotmail.com

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับใช้สังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (A world-class university committed to social engagement and sustainabledevelopment)

พันธกิจ

 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
 3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล