Chiang Mai University

Category
Duration Time
1 สัปดาห์
Lessons
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปฐมนิเทศชี้แจงโครงการและกิจกรรมละลายพฤติกรรม
การทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐกับการทำงานในบริบทประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ"ประเทศไทยในอาเซียน"
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Team work) เพื่อการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
กิจกรรมสร้างเครือข่าย (การคัดเลือกผู้แทนประจำรุ่น)
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเพื่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน "ม่อนแจ่ม" อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ณ ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงาน ด้านสภาพเศรษฐกิจการค้าประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) หรือบริเวณพื้นที่ชายแดนสถานที่ในลักษณะใกล้เคียงกัน
ศึกษาดูงานสินค้าพื้นบ้านและสินค้าหัตถกรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงาน ความหลากหลายด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชุมชน ณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความรู้ด้านวิถีชีวิตชาวล้านนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือสถานที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจและการค้าพื้นถิ่น ณ ถนนสายวัฒนธรรม "ถนนคนเดินท่าแพ"
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข (ตรวจสุขภาพและรับคำปรึกษาด้านสมรรถภาพทางกาย)
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ
สร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์และศิลป์ของภูมิปัญญาไทย (ครั้งที่1,2)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน: งานเลี้ยงอำลา