Burapha University

Category
Duration Time
1 สัปดาห์
Lessons
กิจกรรมการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและผู้จัด
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง"ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้"
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่อนคลายจิตใจด้วย "ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา"
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง หรือสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ โดยจัดพิธีต้อนรับชาวใต้จากใจชางบูรพา
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจร่างกายพื้นฐานและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรมการบริหารร่างกายยามเย็น พร้อมทั้งชมทัศนียภาพชายหาดบางแสน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บริหารร่างกายยามเช้า
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง"การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข"
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ (การใช้วิทยุสื่อสาร/การฝึกทักษะสังเกตุ/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น)
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ หัวข้อ"การพัฒนาศักยภาพข้าราชการไทยสู่อาเซียนในยุคการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
ศึกษาดูงานวิถีชีวิตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเมืองพัทยา ณ ถนนคนเดิน (Walking Street) พัทยาใต้
สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ เรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรสู่ความมีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ บริษัทนงนุช การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก ณ ตลาดการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว (โรงเกลือ)
กิจกรรมสรุปประเด็นการเรียนรู้ โดยวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ