โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่สถานที่ราชการ ทำให้ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว เกิดความหวาดกลัว ความเครียด ต้องเผชิญสภาวะบีบคั้น ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตเป็นอันมาก จึงสมควรที่จะจัดให้ข้าราชการได้พักและผ่อนคลายจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าว เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อพักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียน

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการครู และข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,500 คน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.