เสริมสร้างความรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษและโลจิสติกส์
จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง
และการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย
ณ อำเภอแม่สาย - จังหวัดท่าขี้เหล็ก (สหภาพเมียนมาร์)
โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"วิถีแห่งอาเซียน" (นครธม ปราสาทตาพรหม
และปราสาทบายน
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)
โดย มหาวิทยาลัยบูรพา

วิดีโอเชิญชวนและตารางกิจกรรม

แนะนำภาพวิดีโอเชิญชวนของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการชายแดนใต้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สปชต. รวมถึงตารางกิจกรรมฝึกอบรมในแต่ละวัน